နောက်ဆုံးရ သတင်းများ

Nay Pyi Taw Office

  • Near Pobba Thiri Township
  • 06722048 | 06725941 | 09250689185 | 09973052023
  • 09442201984 | 09250689185 | 09973052023 (Admin Phone)

Head Office

  • Office No. (15),Office No. (36),Office No. (16) (NayPyiTaw)
  • 067-410004 (လယ်ဆည်ကဏ္ဍ)
  • 067-408434, 067-408212, Fax: 067-408049 (မွေးရေကျေးလက်ကဏ္ဍ)
  • 067-410033, 067-410367, Fax: 067-410036 (သမဝါယမကဏ္ဍ)
  • contact@e-moali.gov.mm